กระทรวงอุตสาหกรรม

04 เมษายน 2560 16:06

กระบวนงานที่ 1

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
ระยะเวลาการให้บริการสินเชื่อตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
     
กระบวนงานที่ 1  
ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท  ใช้บุคคลค้ำประกัน   
สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือกลุ่มอาชีพ  จำนวน  25  วันทำการ
     
ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลา 
(วันทำการ)
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบเอกสาร 1
  Øผู้ขอกู้ยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารหลักฐาน  
  Øเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  
   - เอกสารหลักฐานครบถ้วน ส่งเรื่องให้ผู้พิจารณาดำเนินการวิเคราะห์สินเชื่อต่อไป  
   - เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน แจ้งผู้ขอกู้ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด  
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สินเชื่อ 7
  เจ้าหน้าที่นัดหมายตรวจสอบสถานประกอบการ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการ  
  และจัดทำรายงานนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ  
ขั้นตอนที่ 3 การอนุมัติสินเชื่อ 2
  ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ   
  กรณีไม่อนุมัติจะแจ้งผู้ขอกู้ทราบและส่งคืนคำขอกู้  
ขั้นตอนที่ 4 การจัดเตรียมด้านการเงิน 8
  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติเงินกู้ ตั้งเบิกและเขียนเช็คสั่งจ่าย  
ขั้นตอนที่ 5 การทำนิติกรรมสัญญา 7
  นัดหมายผู้กู้เพื่อลงนามในสัญญาเงินกู้/สัญญาค้ำประกัน และผู้กู้รับเงิน  
     
     
* ทุกกระบวนงานขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว  
     
ติดต่อสอบถามได้ที่ :  
ส่วนบริหารเงินทุน ชั้น 4  อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
โทร : 02-202-4409  โทรสาร : 02-354-3433  
http://credit.dip.go.th   facebook:เงินทุนหมุนเวียนฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 โดบมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ

หากผู้ใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=1607

เอกสารประกอบการสัมนา Opportunity Thailand Innovation - Driven Economy

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง Eastern Economic Corridor Development project

(การเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ EEC ของประเทศไทย)

*สามารถ Download เอกสารได้ตาใลิงค์ไฟล์แนบข้างล่าง

15 กุมภาพันธ์ 2560 15:08

Eastern Economic Corridor Development project

สามารถ Download รายละเอียดตามเอกสารแนบในลิงค์ข้างล่างนี้

04 ตุลาคม 2559 11:17

Thailand Local Government Summit 2016

ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Local Government Summit 2016

1. ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการ : นวัตกรรม ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย อย่างยั่งยืน

2. ขอเชิญร่วมประกวดท้องถิ่นดีเด่นด้วยดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อเมืองแห่งอนาคต

ในปัจจุบันถือได้ว่านวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่
Green Society and Smart City ท้องถิ่นที่จะเจริญอย่างยั่งยืน ต้องมีองค์ประกอบแห่งนวัตกรรมและ ดิจิทัล
เทคโนโลยีเป็นหัวใจ ผู้น าและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ใน
การท างาน และการพัฒนาบ้านเมือง ต้องเข้าใจบริบทแห่งนวัตกรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี และ ความยั่งยืนของ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้สามารถเข้าดูรายละเอียดโครงการได้ที่ http://thailandlocalgovernmentsummit.com/

และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทั้ง 2 หัวข้อได้ในเอกสารแนบ 

หน้าที่ 5 จาก 5