06 มิถุนายน 2559 00:00

ถาม : RUBBER CITY คืออะไร ผลประโยชน์ของคนที่ปลูกยางพาราจะได้อะไรจากโครงการนี้?

สำหรับโครงการ Rubber City กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่บริเวณเหมืองฉลุง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พื้นที่ 2,247 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการ Rubber City จำนวน 1,218 ไร่ หรือคิดเป็น 53.34% ของพื้นที่นิคมฯ ภาคใต้ทั้งหมด ซึ่งการออกแบบนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าจากยางพาราทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรในด้านการพยุงราคายางไม่ให้ตกต่ำทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความเหมาะสมของจังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพาราเนื่องจากมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สำหรับรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา

 

 

ในส่วนของแผนการก่อสร้างโครงการ Rubber City จะสามารถรองรับผู้ประกอบการโรงงานไม่น้อยกว่า 70 รายที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยาง อีกทั้งยังได้ออกแบบเพื่อรองรับ การเพิ่มปริมาณและมูลค่าการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ โดยเปลี่ยนจากการเป็นผู้ผลิตมาเป็นผู้ใช้ยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก และเร่งผลักดันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพาราภายใต้แนวคิดโครงการเมืองยาง Rubber City ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำ แผนการจัดการเพื่อเป็นโครงการนำร่อง ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขยายเมืองยางไปสู่พื้นที่อื่นที่เหมาะสม โดยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเชิง Cluster สำหรับอุตสาหกรรมยางที่สร้างความเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมระดับ SMEs กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใหญ่ และ มุ่งเน้นอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยจากผู้ส่งออกวัตถุดิบรายใหญ่ของโลกไปสู่การเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้ใช้รายใหญ่ของโลก

 

หากท่านดำเนินการตามข้อเสนอแนะเบื้องต้นแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือมีข้อสักถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ E-mail : info@industry.go.th 

อ่าน 1356 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 15:53
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น