06 มิถุนายน 2559 00:00

ถาม : ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการประกอบ/ขยายการประกอบกจิการโรงงาน ต้องใรช้ระยะเวลาเท่าไหร่?

ปัจจุบันทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการประกอบ/ขยายการประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) จากเดิมที่ใช้เวลาในการพิจารณา ๙๐ วันทำการ ลดลงเหลือ ๓๐ วันทำการ ส่งผลให้ในช่วงเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหม่และขยายโรงงาน รวมทั้งสิ้น ๒,๕๒๘ ราย ก่อให้เกิดการลงทุน ๒๒๘,๙๐๐.๗๕ ล้านบาท และเกิดการจ้างงาน ๙๒,๙๓๘ คน

 

     ไม่เพียงเท่านั้น ยังลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรและอาชญาบัตร เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกระบวนการอนุญาต โดยลดเหลือ ๔๕ วันทำการ ส่งผลให้ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีการออกใบอนุญาตประทานบัตร/ต่ออายุประทานบัตร/อาชญาบัตร/อาชญาบัตรพิเศษ/โอนประทานบัตรแล้ว จำนวน ๑๘๘ แปลง มูลค่าแหล่งแร่ ๒๓๘,๕๔๑ ล้านบาท มูลค่าการลงทุน ๔๓,๖๔๖ ล้านบาท และเกิดมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ๔๖๗,๐๔๔ ล้านบาท

 

     และสุดท้ายก็คือ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากเดิม ๔๖ วันทำการ เป็น ๒๖ วันทำการส่งผลให้ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน ๒,๘๗๓ ฉบับ

 

หากท่านดำเนินการตามข้อเสนอแนะเบื้องต้นแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือมีข้อสักถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ E-mail : info@industry.go.th 

อ่าน 1047 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 15:53
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น