06 มิถุนายน 2559 00:00

ถาม : กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมและ SMES ไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไรบ้าง?

ทางกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกกรรมและ SMEs ดังนี้

 

4.1 ศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ระยะแรก) ๕ จังหวัด ประกอบด้วย ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา

4.2 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

๑) พัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC มีเป้าหมาย จำนวน ๖๐๐ กิจการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมาย โดยการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารการผลิตและการตลาดเพื่อเข้าสู่ AEC จำนวน ๒๓๐ กิจการ

๒) พัฒนาผู้ประกอบการสาขาเป้าหมายเพื่อให้พร้อมรับการเปิดเสรี AEC มีเป้าหมายจำนวน ๓,๕๐๐ คน

- ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนาในด้านการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการขยายตลาดแล้ว จำนวน ๑,๑๙๕ คน และอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา จำนวน ๓๐๐ คน

๓) พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ AEC มีเป้าหมาย จำนวน ๒,๑๐๐ คน

4.3 การปรับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน

 

โดยในจำนวน ๑๐ รายการ ที่ได้กำหนดไว้กระทรวงอุตสาหกรรม (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) รับผิดชอบ ๕ รายการได้แก่ผลิตภัณฑ์ยางวัสดุก่อสร้างยานยนต์และชิ้นส่วน ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ไม้ (ส่วนที่เหลืออีก ๕ รายการ อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการอาหารและยา คือเครื่องสำอาง อาหาร เครื่องมือแพทย์ยา และยาแผนโบราณ)

 

หากท่านดำเนินการตามข้อเสนอแนะเบื้องต้นแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือมีข้อสักถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ E-mail : info@industry.go.th 

อ่าน 638 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 15:53
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น