06 มิถุนายน 2559 00:00

ถาม : เอกสารที่ต้องใช้ในการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มีอะไรบ้าง?

1. การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

 

         1.1 กรณียื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกำหนด แต่ได้มายื่นคำขอ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ถือว่าได้ยื่นคำขอต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้แต่เมื่อได้รับอนุญาต           ให้ต่ออายุใบอนุญาตจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของอัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุ หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องดำเนินการเสมือนขออนุญาตใหม่

         1.2 ยื่นคำขอตามแบบ ร.ง. 3/1 จำนวน 3 ฉบับ ยื่นต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่ตั้งโรงงาน

2. เอกสารที่ผู้ขอต้องแสดงพร้อมคำขอ ร.ง. 3/1

         2.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ฉบับผู้ประกอบกิจการโรงงาน

         2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบุคคลธรรมดา หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเอกสารดังกล่าว) ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยื่น              คำขอ

         2.3 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นทำการแทน)

         2.4 รายงานต่างๆ ที่กำหนดให้ยื่นพร้อมคำขอต่ออายุใบอนุญาต เช่น รายงานการประเมินความปลอดภัยในการทำงาน เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ เครื่องทำความเย็นฯ

 

         หรือสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ลิงก์นี้http://www.industry.go.th/uttaradit/index.php/docman-download/371--3-4/file

 

หากท่านดำเนินการตามข้อเสนอแนะเบื้องต้นแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือมีข้อสักถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ E-mail : info@industry.go.th 

อ่าน 968 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 15:52
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น