06 มิถุนายน 2559 00:00

ถาม : นโยบายต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล?

 

กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญโดยได้เน้นย้ำให้ข้าราชการทุกระดับชั้น ในทุกหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ และสถาบันเครือข่ายในสังกัด ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในทุกขั้นตอนต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลอย่างจริงจังด้วย โดยหากพบเห็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมก็สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงทางเว็บไซต์ของกระทรวง(Hotlineสายด่วนรัฐมนตรี: http://opms.diw.go.th/complaint/index.asp)

 

นอกจากนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001 (Anti-bribery management systems) โดยมาตรฐานดังกล่าวจะกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อต่อต้านคอรัปชั่น โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านการติดสินบนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร 

ปัจจุบันมาตรฐาน ISO 37001 อยู่ในระหว่างการจัดทำเป็นฉบับร่างคาดว่าจะประกาศใช้ได้ในปี ๒๕๕๙ โดยตัวอย่างสาระสำคัญของมาตรฐานฉบับนี้อาทิองค์กรต้องมีนโยบายการต่อต้านการติดสินบนอย่างจริงจัง มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรและสาธารณะรับทราบ มีการให้ความรู้การฝึกอบรม และให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่จะต่อต้าน การติดสินบนอย่างจริงจัง รวมถึงมีการวางแผนการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบประเมินภายใน และปรับปรุง เพื่อพัฒนา และในฐานะที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็นสมาชิกของ ISO หรือองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เห็นว่า ISO37001 เป็นมาตรฐานที่จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศไทย โดย สมอ.จะมีการเสนอข้อคิดเห็นในฐานะสมาชิก และติดตามนำเสนอความคืบหน้าเพื่อให้สังคมได้รับทราบ เพราะเป็นมาตรฐานที่ช่วยสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและภาคเอกชน ที่รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

หากท่านดำเนินตามข้อเสนอแนะเบื้องต้นแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือมีข้อสักถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ eMail : info@industry.go.th

อ่าน 601 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 17:17
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น