04 เมษายน 2560 16:07

กระบวนงานที่ 2

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
ระยะเวลาการให้บริการสินเชื่อตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
     
กระบวนงานที่ 2  
ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท  ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน  
สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล จำนวน  50  วันทำการ  
     
ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลา 
(วันทำการ)
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบเอกสาร 1
  Øผู้ขอกู้ยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารหลักฐาน  
  Øเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  
   - เอกสารหลักฐานครบถ้วน ส่งเรื่องให้ผู้พิจารณาดำเนินการวิเคราะห์สินเชื่อต่อไป  
   - เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน แจ้งผู้ขอกู้ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด  
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สินเชื่อ 27
  เจ้าหน้าที่นัดหมายตรวจสอบสถานประกอบการ/หลักทรัพย์ที่นำมาเป็นประกัน และวิเคราะห์ความเป็นไปได้  
  ของกิจการและจัดทำรายงานนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ  
ขั้นตอนที่ 3 การอนุมัติสินเชื่อ 2
  ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ   
  กรณีไม่อนุมัติจะแจ้งผู้ขอกู้ทราบและส่งคืนคำขอกู้  
ขั้นตอนที่ 4 การจัดเตรียมด้านการเงิน 8
  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติเงินกู้ ตั้งเบิกและเขียนเช็คสั่งจ่าย  
ขั้นตอนที่ 5 การทำนิติกรรมสัญญา 12
  นัดหมายผู้กู้เพื่อลงนามในสัญญาเงินกู้/สัญญาค้ำประกัน/จดจำนองที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกัน และผู้กู้รับเงิน  
     
     
* ทุกกระบวนงานขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว  
     
ติดต่อสอบถามได้ที่ :  
ส่วนบริหารเงินทุน ชั้น 4  อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
โทร : 02-202-4409  โทรสาร : 02-354-3433  
http://credit.dip.go.th   facebook:เงินทุนหมุนเวียนฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
อ่าน 173 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 04 เมษายน 2560 16:53
บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « กระบวนงานที่ 1 กระบวนงานที่ 3 »
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น