กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 โดบมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ

หากผู้ใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=1607

เอกสารประกอบการสัมนา Opportunity Thailand Innovation - Driven Economy

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง Eastern Economic Corridor Development project

(การเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ EEC ของประเทศไทย)

*สามารถ Download เอกสารได้ตาใลิงค์ไฟล์แนบข้างล่าง

15 กุมภาพันธ์ 2560 15:08

Eastern Economic Corridor Development project

สามารถ Download รายละเอียดตามเอกสารแนบในลิงค์ข้างล่างนี้

04 ตุลาคม 2559 11:17

Thailand Local Government Summit 2016

ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Local Government Summit 2016

1. ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการ : นวัตกรรม ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย อย่างยั่งยืน

2. ขอเชิญร่วมประกวดท้องถิ่นดีเด่นด้วยดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อเมืองแห่งอนาคต

ในปัจจุบันถือได้ว่านวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่
Green Society and Smart City ท้องถิ่นที่จะเจริญอย่างยั่งยืน ต้องมีองค์ประกอบแห่งนวัตกรรมและ ดิจิทัล
เทคโนโลยีเป็นหัวใจ ผู้น าและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ใน
การท างาน และการพัฒนาบ้านเมือง ต้องเข้าใจบริบทแห่งนวัตกรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี และ ความยั่งยืนของ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้สามารถเข้าดูรายละเอียดโครงการได้ที่ http://thailandlocalgovernmentsummit.com/

และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทั้ง 2 หัวข้อได้ในเอกสารแนบ 

หน้าที่ 5 จาก 5