30 ธันวาคม 2559 14:34

สมอ. ยกเครื่องกระบวนการออกใบอนุญาตเหลือ 15 วันทำการ “เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น"

image

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สนองนโยบายรัฐบาลปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการออกใบอนุญาต มอก. เร็วขึ้นเหลือ 15 วันทำการ พร้อมเดินหน้านำระบบสารสนเทศมาใช้ในการออกใบอนุญาต (ระบบ E-License) เพิ่มช่องทางการให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการ เพื่อความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตมากยิ่งขึ้น

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า สมอ. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการออกใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ออกใบอนุญาตให้ทำและนำเข้า สำหรับผู้ทำ และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการอนุญาตเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โดยได้แต่งตั้งหน่วยตรวจ (IB) ไปแล้วจำนวน 14 หน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์มาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนโรงงานผู้ทำในต่างประเทศเพื่อลดความซ้ำซ้อนและลดค่าใช้จ่าย การขยายระยะเวลายอมรับผลการตรวจประเมินโรงงานที่เคยออกใบอนุญาตแล้วจาก 1 ปี เป็น  3 ปี การลดระยะ เวลาการให้บริการออกใบอนุญาต จากเดิม 46 วันทำการเป็น 15 วันทำการ พร้อมทั้งได้ปรับปรุงแก้ไขแบบคำขอรับการอนุญาตและแบบใบอนุญาต เพื่อตอบสนองตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕9 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการปรับปรุงกระบวนการอนุญาตดังกล่าว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน 2559  สมอ. ได้ดำเนินการออกใบอนุญาต ให้ผู้ทำ ผู้นำเข้า ไปแล้วทั้งสิ้น 1,258 ฉบับ และใช้ระยะ เวลาการออกใบอนุญาตโดยเฉลี่ยเพียง 10 วันทำการ/เรื่อง เท่านั้น 

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ สมอ. กำลังอยู่ระหว่างการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาต (ระบบ E-License) เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะเริ่มนำระบบดังกล่าวมาใช้ประมาณกลางปี 2560

 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 4246 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น