27 กุมภาพันธ์ 2560 14:57

กระทรวงอุตฯ จับมือ 31 หน่วยงาน จัดงานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design Week 2017) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยงานดีไซน์ สร้างผู้ประกอบการยุค 4.0

image

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือพันธมิตร 31 หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน จัดงานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design Week 2017: Inspire ideas for Smart SMEs (ID Week) พร้อมเปิดตัวเว็บไซด์ www.id-society.com เพื่อรองรับการเติบโตของประเทศไทย ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมไทยให้สูงขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก โดยมีแนวทางการดำเนินงานตั้งแต่การกำหนดทิศทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการและนักออกแบบให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai-idc) ทำหน้าที่สนับสนุนและผลักดันให้มีการส่งเสริม พัฒนางานออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไทย ด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงบริการออกแบบและการทำงานร่วมกับเหล่านักออกแบบ (Co-Design Working) เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตจากการรับจ้างผลิต (OEM) ไปสู่การผลิตในรูปแบบของตนเอง (ODM) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจนก้าวไปสู่การสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล     

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า งานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design Week 2017: Inspire ideas for Smart SMEs (ID Week) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมพลาสติกและคอมโพสิท และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าดีไซน์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล ซึ่งภายในงานมีการจัดเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการออกแบบด้านต่าง ๆ อาทิ นายพลพัฒน์ อัศวะประภา เจ้าของแบรนด์ ASAVA นายกวี พฤกษาพรพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมรองเท้าไทยและผู้บริหารแบรนด์ ADDA นายดนู โชติกพนิช CEO บริษัท คอบร้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายสมชนะ กังวารจิตต์ Executive Creative Director จาก Prompt Design พร้อมชมนิทรรศการผลงานด้านการออกแบบที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการคำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบอุตสาหกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวฐานข้อมูลและเว็บไซต์ id-society.com เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการและหน่วยงานผู้ให้บริการ ประกอบด้วยข้อมูลด้านแหล่งวัตถุดิบ ผู้ดำเนินการผลิต ผู้ให้บริการออกแบบ และหน่วยงานสนับสนุนในรูปแบบดิจิตอล เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการ นักออกแบบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะสามารถช่วยให้เข้าถึงบริการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งพร้อมแล้วจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยผู้ที่สนใจขอใช้บริการและสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดร.พสุ กล่าวปิดท้าย 

สำหรับงานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design Week 2017: Inspire ideas for Smart SMEs (ID Week) มีการกระจายสถานที่จัดงานใน 11 พื้นที่ของ 14 หน่วยงานร่วม จาก 31 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 1. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งทอ สถาบันพลาสติก สมาคมไทยคอมโพสิท และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพื้นที่ ณ อาคาร Thailand Industrial Design Center 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3. สถาบันบุนกะแฟชั่น 4. สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 8. มหาวิทยาลัยรังสิต 9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์รังสิต 10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่สนับสนุนอีก 17 หน่วยงาน ที่ร่วมจัดบูทแสดงผลงานและให้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร  สมาคมการบรรจุภัณฑ์ สมาคมไหมไทย สมาคมคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย สมาคมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย สมาคมธุรกิจไม้ สมาคมเครื่องนุ่งห่ม สมาคมพ่อค้าผ้าไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ดังนั้น งาน Industrial Design Week จึงนับว่าเป็นกิจกรรมการเริ่มต้นในการเชื่อมโยงระหว่าง นักออกแบบและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีทั้งความสวยงามคือ design และ มีประโยชน์หรือคุณค่าในการใช้งาน คือ Function อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 5392 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น