24 มีนาคม 2560 11:38

กระทรวงอุตสาหกรรรม มอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2559 ให้แก่ 7 องค์กรไทยคุณภาพ

image

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี 7 องค์กรไทยคุณภาพ ทั้งองค์กรรัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิต การบริการ และสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2559 ได้สำเร็จ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล

 

สำหรับในปีนี้ ไม่มีองค์กรใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality

Award : TQA) และมีจำนวนองค์กรที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2559 ทั้งสิ้น 7 องค์กร ดังต่อไปนี้

1.กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3.บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

4.บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

5.บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

6.โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

7.โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงความสำคัญของรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับการผลักดันประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยกระบวนการพัฒนาด้านนวัตกรรม “นวัตกรรมและความทันสมัยทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการในรูปแบบใหม่ ๆ กำลังได้รับความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดรับกับกระแสแห่งความโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลในยุคอุตสาหกรรม 4.0 การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรจึงมีความสำคัญอย่างมากในองค์กรยุคใหม่ และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติได้บรรจุเรื่อง   การจัดการนวัตกรรมเข้าไปในค่านิยมหลักตั้งแต่เริ่มแรก การผลักดันนวัตกรรมให้เกิดในองค์กรนั้น จะต้องบริหารจัดการทั้งมิติในเรื่องคน เรื่องวัฒนธรรมองค์กร และกระบวนการ ทั้งสามมิตินี้ต้องประสานจนเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้ได้ถูกเขียนไว้ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ”

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 5976 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น