07 เมษายน 2560 15:09

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 ในกิจกรรมเปิดตัวงาน Thailand Industry Expo 2017 

image

วันนี้ (7 เมษายน 2560) นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมเปิดตัวงาน Thailand Industry Expo 2017 (Thailand Industry Expo 2017 Exhibitor Meeting) พร้อมกล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ เดินหน้าผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก ด้วยการเร่งดำเนินแผนงานตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 มุ่งมั่นพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม สู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและในท้องถิ่น โดยอาศัยการผสานแนวความคิดและกรอบการทำงานพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ กับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี รวมถึงดึงความร่วมมือจากผู้มีความรู้ความชำนาญในสายงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม และเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทุกระดับในการเพิ่มศักยภาพ ผลงาน และผลกำไร ให้พร้อมเติบโต ครอบคลุม SMEs 

โดยนโยบายของกระทรวงที่สำคัญ คือ การจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) เพื่อยกระดับพื้นที่ในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารที่จะมีการตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้คาดว่าการจัดตั้ง  EEC จะก่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 500,000 ล้านบาท การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 400,000 ล้านบาท การลงทุนในด้านการพัฒนาเมืองใหม่ เช่น การก่อสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน และที่อยู่อาศัยประมาณ 400,000 ล้านบาท รวมถึงการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพประมาณ 200,000 ล้านบาท และคาดว่าภายในระยะเวลา 1-5 ปีจะมีความต้องการใช้พื้นที่เพื่อการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายประมาณ 70,259 ไร่

ขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมยังพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ด้วยการให้ความสำคัญกับงบประมาณกลุ่มจังหวัด และให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาระดับจังหวัดมากขึ้น พร้อมผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งแฝงไว้ด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กับการท่องเที่ยวตามโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village) หรือ CIV ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ความสร้างสรรค์และเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของชุมชนตามแนวประชารัฐ 

สำหรับการจัดงาน Thailand Industry Expo 2017 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 30 กรกฎาคม 2560 เป็นหนึ่งมาตรการที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินการเพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจในภาพรวม โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ในการเข้าสู่การค้าระดับสากล รวมถึงให้ความรู้และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษ และถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่ ภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะได้แสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการยกระดับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยในสายตาชาวโลกอีกด้วย

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 6736 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น