19 เมษายน 2560 10:34

สมอ. เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย หลังปรับปรุงมาตรฐานสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์

image

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง หลังมีการปรับปรุงมาตรฐานสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป ก่อนจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ต่อไป

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า สมอ. ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 สมอ. ได้มีประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป มอก.11 เล่ม 101-25xx ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวมีการแก้ไขปรับปรุงสาระสำคัญให้เหมาะสมกับการใช้งาน สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ให้แจ้งความคิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผล โดยระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้แสดงความคิดเห็นต่อ สมอ. ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2560 ทั้งนี้ สามารถขอดูรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวได้ที่ กองกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ www.tisi.go.th 

 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 6492 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น