21 เมษายน 2560 13:30

พิธีเปิดโครงการ MASCI Academy และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการ SMEs

image

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI เปิดตัวโครงการ MASCI Academy และมีการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งสถานประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน หน่วยงานภาครัฐ อาทิ  กลุ่มบริษัท ปตท.    กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มนักวิชาการและผู้เกษียณอายุจากภาคอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการ MASCI Academy, Phase I นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการ SMEs ปี 2559  รวม 3 โครงการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MASCI Academy

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  เปิดเผยจากการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ MASCI Academy ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกำหนดยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างสถาบันเครือข่าย เพื่อให้สถาบันเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของประเทศและของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สามารถรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมได้ในอนาคต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม/โครงการความร่วมมือต่างๆ  

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายภารกิจด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง (Standard & Conformity Assessment) ครอบคลุมกิจกรรมความร่วมมือหลายกิจกรรม อาทิ การเพิ่มผลผลิตด้านการผลิตและการบริหารจัดการ ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึกด้านมาตรฐานการจัดการ การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาผู้ตรวจ ผู้ตรวจประเมินและหน่วยตรวจสอบรับรอง  ซึ่งการจัดตั้ง MASCI Academy ในครั้งนี้ จะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศ 

ด้าน นายปราโมทย์ วิทยาสุข  ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง MASCI Academy ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และคณะกรรมการสถาบันฯ ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการสำหรับการจัดตั้ง MASCI Academy เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ (National Institutional Capability Building) ในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและการตรวจสอบรับรอง ทั้งบุคลากรของสถานประกอบการและผู้ให้บริการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรอง หน่วยงานกำหนดมาตรฐาน หน่วยงานผู้ให้บริการฝึกอบรม และการพัฒนาชุดเครื่องมือด้านการมาตรฐานด้วยสื่อดิจิตัล 

MASCI Academy ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ครอบคลุมทั้งการอุตสาหกรรม/การผลิต การบริการ การค้าและการเกษตร ให้มีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบตามแนวทางมาตรฐานการจัดการของสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ตามที่ สรอ. หรือMASCI ได้รับความเห็นชอบในหลักการสำหรับการจัดตั้ง MASCI Academy ด้านมาตรฐานการจัดการ (Management Standard) เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ทั้งการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ (Professional Development) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและการตรวจสอบรับรอง สำหรับการดำเนินการหลักในการพัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Body: CAB  ทั้งหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ หน่วยรับรองระบบการจัดการ หน่วยตรวจ หน่วยจดทะเบียนบุคลากร  และห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ   การพัฒนาหน่วยงานกำหนดมาตรฐาน (Standards Development Organization: SDO) และหน่วยงานผู้ให้บริการการฝึกอบรม/การเรียนรู้ (Training/Learning Services Provider Development) 

ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 เป็นการดำเนินโครงการระยะที่ 1 หรือ MASCI Academy Phase I  โดยใช้งบประมาณดำเนินการของสถาบันฯ  ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันฯ  มุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ/หรือ Health, Wellness & Bio-Med. โดยพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านมาตรฐานการจัดการ ทั้งการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ SMEs/ในห่วงโซ่อุปทาน 2 กลุ่มหลัก คือ บุคลากรของสถานประกอบการระดับผู้บริหาร (Executive) และระดับผู้แทนฝ่ายบริหาร(Management Representative) รวม 150 คน   และบุคลากรผู้ให้บริการที่จะเป็นวิทยากร (Trainer) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) รวม 20 คน

ในโอกาสที่ MASCI จัดพิธีเปิดโครงการ MASCI Academy ในวันนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการ SMEs ปี 2559 รวม 3 โครงการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MASCI Academy เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีต่อความสำเร็จขององค์กรและผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรในครั้งนี้กว่า 150 คน 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 6692 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น