09 มิถุนายน 2560 10:08

4 กระทรวง ผนึกกำลังหน่วยรับรองระบบงานของไทย จัดงานวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี 2560

image

4 กระทรวงหลักด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผนึกกำลังจัดงานวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี 2560 รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา ส่งเสริมผู้ประกอบการนำการรับรองระบบงานไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดระดับโลก 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานและมาตรวิทยา ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ช่วยอำนวยประโยชน์ให้เกิดคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นในสินค้า บริการ และการบริหารจัดการของภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่สมดุลในเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลภารกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงร่วมการรับรองระบบงานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) ส่งผลให้การรับรองระบบงาน หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ และห้องปฏิบัติการของไทยเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากนานาประเทศ เป็นประโยชน์ต่อระบบการรับรองของประเทศไทยโดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทำความตกลงให้มีการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement : MRA) กับประเทศคู่ค้า รวมถึงการทำข้อตกลงทางการค้า (Free Trade Agreement – FTA) กับต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า IAF/ILAC ได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day)” ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองระบบงาน และขอความร่วมมือประเทศสมาชิกร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานในวันดังกล่าวตามหัวข้อที่ IAF/ILAC กำหนดขึ้นในแต่ละปี โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อในการรณรงค์ คือ การรับรองระบบงานสร้างความเชื่อมั่นในการก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Accreditation : Delivering Confidence in Construction and the Built Environment) ซึ่งปัจจุบันภาคธุรกิจก่อสร้างมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ความต้องการการก่อสร้างและสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น มาตรฐานและการตรวจสอบ การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา จึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง ความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโครงการก่อสร้างต่างๆ ได้

“ในปีนี้พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะมี 4 หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทย ได้แก่ สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดงานแล้ว ยังมีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้เข้าร่วมจัดงานด้วย และได้ร่วมกันกำหนดหัวข้อในการรณรงค์ คือ “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม” โดยร่วมมือกันจัดงานสัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกขึ้น ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทย และให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการดำเนินงานด้านการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการก่อสร้าง และการคมนาคมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ในบริบทของการตรวจสอบและรับรอง ที่มีเป้าหมายของการตรวจสอบรับรองครั้งเดียวเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อให้การตรวจสอบของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน”

การจัดงานวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลกในครั้งนี้ เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง “การมาตรฐานเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0” นอกจากนี้ ยังมีการสาธิต “การทดสอบมาตรฐานระบบรางด้วยระบบ Smart Interactive Lab” ผ่าน VDO Conference โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การเสวนา เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม” โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด  กรมโยธาธิการและผังเมือง  และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอนุภูมิภาค” โดย ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  รวมทั้งพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) เรื่อง การรับรองระบบงานหน่วยตรวจและหน่วยรับรองสถานประกอบการ ระหว่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2) เรื่อง ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 3) เรื่อง ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบมาตรวิทยาสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 7476 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น