15 มิถุนายน 2560 14:04

กพร. เปิดฝึกอบรมขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ มุ่งผลักดันผู้ประกอบการใช้วัตถุระเบิดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสากล

image

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่” ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้วัตถุระเบิด พร้อมจัดทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ หวังผลักดันผู้ประกอบการเหมืองแร่ ใช้วัตถุระเบิดตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล 

นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการใช้วัตถุระเบิดในงานวิศวกรรม โดยเฉพาะในงานเหมืองแร่อย่างกว้างขวาง ขณะที่ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้วัตถุระเบิดในการระเบิดเหมืองส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้วัตถุระเบิด และการเก็บรักษาไม่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ได้  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตร โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่  ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549  เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้วัตถุระเบิดให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในงานเหมืองแร่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้วัตถุระเบิดอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่นานาประเทศใช้ในการควบคุมความปลอดภัย ด้านการใช้วัตถุระเบิดในงานวิศวกรรม  

สำหรับในปีนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ทำการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จำนวน 50 คน เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร   ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม เป็นเวลา   ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง รวมถึงต้องเข้ารับการทดสอบความรู้  โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบความรู้      จะได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ ซึ่งมีอายุการใช้งาน 5 ปี  ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะจัดส่งสำเนาทะเบียนประวัติผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนให้กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลด้านความปลอดภัยต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8137 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น