16 มิถุนายน 2560 10:40

สรอ. เข้าร่วมเสวนา เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อมและการคมนาคม” และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก 

image

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนา เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม” และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum: IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC) ได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันการรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day)” ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และขอความร่วมมือประเทศสมาชิกให้รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานในวันดังกล่าวในหัวข้อการรณรงค์และส่งเสริมที่ IAF/ILAC กำหนดขึ้นในแต่ละปี

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงการยอมรับร่วมของ IAF และ ILAC ส่งผลให้การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ และห้องปฏิบัติการของประเทศไทยเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบการรับรองของประเทศไทยโดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทำความตกลงให้มีการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement: MRA) กับประเทศคู่ค้า รวมถึงการทำ FTA กับต่างประเทศและเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก  โดยในปี 2560 ได้ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันรับรองระบบโลกและวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี 2560 โดยมีหัวข้อรณรงค์และส่งเสริม คือ “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ก่อสร้างมั่นใจ ปลอดภัยคมนาคม ด้วยการรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา” และได้เชิญนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในฐานะหน่วยตรวจสอบรับรอง เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม” และเชิญ สรอ.เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย

การสัมมนาทางวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรณรงค์กิจกรรมการตรวจสอบรับรองรวมทั้งการรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา เนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลกแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ และผู้ประกอบการตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการดำเนินงานการตรวจสอบรับรองรวมทั้งการรับรองระบบงาน และมาตรวิทยาแห่งชาติ และทราบถึงประโยชน์จากผลของการตรวจสอบรับรองของหน่วยตรวจสอบรับรองภายใต้การรับรองระบบงาน โดยเฉพาะในเรื่องการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม รวมถึงศักยภาพในการดำเนินการรับรองระบบงานของไทย

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8090 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น