28 มิถุนายน 2560 12:07

ก.อุตฯ ร่วมกับ จ.อยุธยา จัดแสดงนิทรรศการ "อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ปี 60 มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมิน 3 ราย

image

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  :  วันนี้ (28 มิถุนายน 2560)  กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดงานแสดงนิทรรศการ“อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงอุตสาหกรรมได้กําหนดนโยบายให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำสําคัญได้วางมาตรการในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการก่อปัญหามลพิษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  นอกจากนี้ได้นําระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกแบบยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข ภายใต้พื้นฐานสําคัญ 7 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และความยั่งยืน 

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดําเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบผลสําเร็จในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จํานวนประมาณ 230 คน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดําเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2560 มีโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 48 โรงงาน โดยในปี 2560 มีโรงงานเข้าร่วม จํานวน 3 โรงงาน เป็นโรงงานคัดแยกถ่านหินทั้งหมด ได้แก่ บริษัท เอเชียกรีนเอนเนอจี จํากัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) 

การจัดแสดงนิทรรศการฯ ในวันนี้มีโรงงานที่ถือว่าเป็นรุ่นพี่ของการมีธรรมาภิบาลสิ่ง แวดล้อมที่ประสบผลสําเร็จ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ “อุตสาหกรรมกับธรรมา ภิบาลสิ่งแวดล้อม”ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 6 ราย ได้แก่ 1)บริษัท เทอราโกรเฟอร์ติไลเซอร์ จํากัด 2)บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จํากัด 3) บริษัท เอ็มเอ็นบี-มินิแบไทย จํากัด(โรจนะ) 4) บริษัท เอ็มเอ็นบี-มินิแบไทย จํากัด(อยุธยา) 5) บริษัทอิชิตันกรุ๊ป จํากัด(มหาชน) 6) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จํากัด #prindustry #อุตสาหกรรม #ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8230 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น