07 กรกฎาคม 2560 18:58

ก.อุตฯจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์

image

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม  พร้อมกล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศด้วยการมุ่งส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันอย่างสมดุลไม่ใช้เน้นหนักในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 

 

กระทรวงฯ ได้ริเริ่มโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ปี 2551 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบสถานประกอบการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการประกอบการ และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบสถานประกอบการ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 7 ประการ ประกอบด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ความโปรงใส ความรับผิดชอบต่อสังคม นิติธรรม ความยุติธรรม และความยั่งยืน จนถึงปัจจุบันมีสถานประกอบการทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 1,951 ราย โดยในปี 2559 มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและเข้ารับใบประกาศนียบัตรในวันนี้(7 ..60) จำนวนทั้งสิ้น 184 รายนายกอบชัย กล่าว

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8385 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น