11 กรกฎาคม 2560 17:19

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ภาคตะวันออก แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้ได้มาตรฐาน มอก.

image

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สามารถน าไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จนมีความพร้อมในการยื่นขอ มอก.

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ . เปิดเผยว่า สมอ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง พาราอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ผลิตที่นอนและหมอนยางพารา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยจัดการสัมมนาเรื่อง “ยกระดับสินค้ายางพาราไทยด้วยมาตรฐาน มอก .” ณ โรงแรมคามิโอ จังหวัดระยอง ขึ้นในวันนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมสร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการยื่นขอ มอก.

การส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มอก. เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้มีการน ายางพารามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้น้ำยางพาราที่เกษตรกรผลิตขึ้นมีการซื้อขาย ทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่ายางในประเทศ ขานรับนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขวิกฤติราคายางพาราอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน สมอ. ดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราและประกาศใช้แล้วจำนวน 155 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานทั่วไปจำนวน 152 มาตรฐาน และเป็นมาตรฐานบังคับที่ต้องมีความปลอดภัยเป็นพิเศษจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มอก.683–2530 ยางในรถจักรยานยนต์ มอก.969-2533 หัวนมยางสำหรับขวดนม และ มอก.1025–2539 หัวนมยางดูดเล่น นอกจากนี้ สมอ . ยังได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยยางของประเทศในการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางที่ก าหนดขึ้นจากการวิจัยในประเทศ ไปประกาศเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (มาตรฐาน ISO) หลายมาตรฐาน และยังได้ปรับมาตรฐานสาขาผลิตภัณฑ์ยางให้สอดคล้องกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 56 มาตรฐาน โดยมาตรฐานเหล่านี้ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านกระบวนการผลิตและการตรวจสอบรับรองจะเป็นกุญแจและใบเบิกทางที่สำคัญในการขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ และเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันในตลาดการค้าสากล

เลขาธิการ สมอ . กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs หลังจากที่ได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดย สมอ.มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้และสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้ายางพาราให้ได้ มาตรฐานเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตแสดง เครื่องหมายมาตรฐาน ส าหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม จะยื่นขอการรับรอง สมอ. ได้เตรียมความพร้อมของห้องแล็ปที่ท าการทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพาราไว้แล้ว 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันยานยนต์ ศูนย์วิจัยยาง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8430 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น