13 กรกฎาคม 2560 15:42

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ” ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน นาร่องจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6

image

กระบี่ : วันนี้ (13 กรกฏาคม 2560) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ” ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน นาร่องจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6 ร่วมกระทรวงมหาดไทย สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาเอ็มเอ็มอี ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มองค์ความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 กลุ่มจังหวัด คือ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง) และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง) ถือเป็นเขตเศรษฐกิจสาคัญของไทย เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ตามแนวทางของรัฐบาลที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจจากภายใน (Local Economy) ด้วยการพัฒนาเอสเอ็มอีและเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งภายใต้นโยบายอุตสาหกรรม S- Curve ที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจาก “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่ “สร้างมูลค่าเพิ่ม” ให้กับผู้ประกอบการSMEs ในท้องถิ่นที่มีจานวนมาก โดยธุรกิจเด่นที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายร่วมของทั้ง 9 จังหวัด มีอยู่ 2 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ข้อมูลของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในปี 2558 ทั้ง 9 จังหวัด มีจานวน SMEs มากถึง 257,667 ราย)

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8497 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น