14 กรกฎาคม 2560 23:04

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าโรดแมป Thailand 4.0 เตรียมเปิดเวทีใหญ่ประจำปี ในงาน Thailand Industry Expo 2017 พร้อมขยายความร่วมมือดึงต่างประเทศโชว์ศักยภาพนวัตกรรมใหม่เป็นปีแรก

image

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ต้องการมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคตนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 20 ปี เพื่อพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ครอบคลุมการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตมาผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปฏิรูปอุตสาหกรรมทั้งระบบ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิต ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน การเพิ่มผลิตภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมควบคู่ไปกับการขยายโอกาสทางการตลาดในประเทศให้   กว้างขึ้นไปสู่ระดับโลก และเดินหน้าสู่การตลาดแบบไร้พรมแดน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ของประเทศไทยเติบโตได้ในระยะยาว ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กลยุทธ์การทำงานสำคัญไว้ 3 เรื่อง ได้แก่

1.การยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับความสามารถของเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่เรียกว่า Local Economy หรือ การยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมเดิมที่ส่งออกให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นของประเทศไทยโดยเน้นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะผันผวนแต่สินค้าและบริการเหล่านี้ก็ยังจะมีมูลค่าสูง ดังนั้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ จึงถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะยาว

2.การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม หรือ SMEs โดยกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ถือว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญมากต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมี SMEs กว่า 2.76 ล้านราย ดังนั้น ภารกิจสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเน้นการส่งเสริมให้ SMEs เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ สามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็น SMEs ที่ใช้นวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่ใช่รับจ้างผลิตอย่างเดียว และที่สำคัญจะต้องทำให้ SMEs ไทยสามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในลักษณะกลุ่มหรือ Cluster ที่มีบริษัทใหญ่เป็นคู่ค้าสำคัญ

3.การพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเป็นการพัฒนาในเชิงพื้นที่ ที่เป็นอีกหนึ่งแกนสำคัญของอุตสาหกรรม 4.0 โดยเป็นการส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่มีความสามารถที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองได้ ตามลักษณะจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน จึงนำไปสู่นโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อรองรับการกระตุ้นการลงทุนขนาดใหญ่รอบใหม่ของประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นต่อการขับเคลื่อนและดำเนินยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ดังนั้นการจัดงาน Thailand Industry Expo ในปีนี้จึงกำหนดแนวคิดการจัดงาน คือ Thailand Industry 4.0 : One Transformation, Thousand Opportunities หรือปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย โดยการนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าและบริการที่ทันสมัย รวมทั้งเป็นเวทีเปิดกว้างในการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยที่หลากหลาย ครบวงจร พร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการรายใหญ่กลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP        ทั่วประเทศกว่า 1,500 ราย ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมหลากหลาย 

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังเล็งเห็นถึงการขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศมากขึ้น โดยจัดพื้นที่โซน 4.0 International Business Matching Pavilion ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ พร้อมการจัดแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่น่าสนใจจากประเทศชั้นนำและคู่ค้าสำคัญของไทยด้วย อาทิ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อินโดนีเซีย และมาเลเชีย เป็นต้น รวมผู้ประกอบการในโซนนี้กว่า 76 ราย  

สำหรับกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกโซนต่าง ๆ  ที่น่าสนใจ ได้แก่

•Royal Pavilion: 

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม

•Thailand Industry Innovation Showcase Pavilion: 

เป็นการนำเสนอพัฒนาการอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคThailand Industry 4.0 ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านแนวคิด "Smart Farming, Smart Factory, และ Smart Life & People" เพื่อฉายภาพอนาคตและคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นในยุค Thailand 4.0

•Fashion Districts:

การตกแต่งพื้นที่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละย่านการค้า โดยดึงจุดเด่นของพื้นที่ต่างๆ มาตกแต่งให้สวยงาม จำนวน 8 ย่าน ได้แก่ ผ้าไหมปักธงชัย จ.นครราชสีมา ย่านการค้ามีนบุรี  ศูนย์การค้าเทอมินัล 21 ตลาดนัดสวนจตุจักร  ย่านการค้าสำเพ็ง สยามสแควร์ คริสตัล วิรันดา และผ้ามัดย้อม จ.สกลนคร  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถชมและช้อปได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่แสดงผลงานของนักออกแบบ และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ตลอดการจัดงานอีกด้วย

•Creative and Innovative Entrepreneur:

การนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมโดดเด่น จากผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกแล้วรวมทั้งสิ้น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้ประกอบการ กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ กับผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร เกษตร ชีวภาพ รวมกว่า 15 ราย

•SMEs & OTOP Categories by product:

การออกร้านของธุรกิจ SMEs โดยแบ่งโซนตามประเภทของสินค้า เช่น เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ฯลฯ และการออกร้านของผลิตภัณฑ์โอท็อป โดยแบ่งตาม ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้

•Thailand Food Valley 

บูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารแปรรูปจากร้านค้าชั้นนำจากทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 126 บูธ

งาน Thailand Industry Expo 2017 : One Transformation, Thousand Opportunities (ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. โดยภายในงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานตลอดทั้ง 6 วัน ไม่ต่ำกว่า 3 แสนคน และคาดว่าจะมียอดการใช้จ่ายจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการรวมกันกว่า 500 ล้านบาท .

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8801 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น