29 กรกฎาคม 2560 13:32

การอบรมหลักสูตร โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่8 ในหัวข้อ New S-Curve และ Industry 4.0

image

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2560) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่8 ในหัวข้อ New S-Curve และ Industry 4.0 โดยมีนายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) 

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวตอนหนึ่งว่า  การก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0 นั้น ถือเป็น Rodmap ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี  ที่ต้องการนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำต่างๆในสังคม และประเด็นความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลก จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องปรับโครงสร้างเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น " การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เป็นการวางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เพื่อปรับกลไกเศรษฐกิจให้เท่าทันโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ โดยเชื่อว่าการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 จะสามารถสร้างความมั่งคั่งโดยผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมเดิม และอุตสาหกรรมใหม่ที่มีพลังขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาคนให้เป็นคนไทยยุค 4.0 คือ เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ และมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์  ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะพัฒนาโดยการให้ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น" นายอุตตม กล่าว

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 8688 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น