23 สิงหาคม 2560 14:46

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 รางวัลแห่งเกียรติยศของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย 

image

กรุงเทพฯ 23 สิงหาคม 2560  -  กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (The Prime Minister’s Industry Award 2017) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย จำนวน 28 บริษัท เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการประกอบกิจการ มีการพัฒนามาตรฐานการประกอบการในด้านต่าง ๆ อย่างมีศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถทั้งในด้านการผลิต และการแข่งขัน พร้อมก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0  ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล 

นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นหนึ่งในฟันเฟืองหลักที่มีบทบาทสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาไปสู่ยุค 4.0 ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยในทุกระดับให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล และมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ควบคู่กับการส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นภารกิจที่ไม่ใช่เพียงแต่ภาครัฐเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่การขับเคลื่อนที่เกิดจากความเข้มแข็งและการประกอบการที่มีคุณภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย 

เพื่อตอบสนองแนวทางดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (The Prime Minister’s Industry Award 2017) ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้นับเป็นปีที่ 25 แล้ว โดยในปีนี้มีสถานประกอบการ

ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและได้รับรางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 ราย ประกอบด้วยรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น แบ่งเป็น 7 ประเภท จำนวน 27 รางวัล จากจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 144 ราย  

ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ทั้งรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมและรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ทั้ง 7 ประเภท ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างรากฐานภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความแข็งแกร่ง มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก สามารถรับมือกับโอกาสที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สร้างหนทางพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ให้เจริญก้าวหน้า สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอุตสาหกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล พร้อมก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อร่วมพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

 

รายชื่อบริษัทที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 

รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2  จังหวัดระยอง

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จำนวน 27 รางวัล แยกเป็น 7 ประเภทรางวัล ดังนี้

  1. ประเภทการเพิ่มผลผลิต จำนวน 4 รางวัล

     (1) บริษัท ดานิลี่ จำกัด  จังหวัดระยอง

      (2) บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด  จังหวัดชลบุรี

             (3) บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด  จังหวัดชลบุรี

             (4) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  โรงงานโอเลฟินส์  จังหวัดระยอง

2. ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รางวัล

(1) บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  จังหวัดปราจีนบุรี

(2) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด  จังหวัดลำปาง

(3) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. ประเภทการบริหารความปลอดภัย จำนวน 4 รางวัล

(1) บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  จังหวัดนนทบุรี

(2) บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด  จังหวัดระยอง

(3) บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด  จังหวัดระยอง

(4) บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  จังหวัดชลบุรี

4. ประเภทการบริหารงานคุณภาพ จำนวน 6 รางวัล

(1) บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (สาขาพนม)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(2) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)  จังหวัดระยอง

(3) บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  จังหวัดสมุทรปราการ

(4) บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  จังหวัดลำพูน

(5) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                (6) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน  จังหวัดระยอง

5. ประเภทการจัดการพลังงาน จำนวน 2 รางวัล

(1) บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)  จังหวัดชลบุรี

               (2) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน  จังหวัดระยอง

6. ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 7 รางวัล

ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลาง จำนวน 4 รางวัล

                (1) บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด  จังหวัดสมุทรสาคร

(2) บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด  กรุงเทพฯ

(3) บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด  จังหวัดสมุทรปราการ

(4) บริษัท เอสเค อินเตอร์ ฟู๊ด จำกัด  จังหวัดตาก

ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดย่อม จำนวน 3 รางวัล

(1) บริษัท ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ จำกัด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(2) บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด  จังหวัดนครปฐม

(3) บริษัท ฟาสเทคโน จำกัด  กรุงเทพฯ

7. ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 1 รางวัล

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด  จังหวัดระยอง

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9372 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น