23 สิงหาคม 2560 16:56

ก.อุตฯ เปิดศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอีเร่งช่วยเหลือเอสเอ็มอีเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

image

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเป้าหมายการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาสเท่าเทียม แก้ปัญหาติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถดำรงอยู่ได้ เติบโต และแข็งแกร่งไปด้วยกัน พร้อมนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  อย่างไรก็ตาม SME ไทยยังเผชิญโอกาสและความท้าทายในการเข้าถึงแหล่งทุน การสร้างสรรค์นวัตกรรม การประยุกต์ใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ในการดำเนินธุรกิจ การต่อยอดทำกำไร รวมถึงการแสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในเวทีนานาชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จึงได้ดำเนินการก่อตั้ง “ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center)” ขึ้นด้วยความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายสถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค เพื่อปฏิรูปการสนับสนุน SME และเศรษฐกิจท้องถิ่น ตามแนวประชารัฐ 

ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี มีบทบาทเป็นเสมือนหน่วยกลางที่มีหน้าที่รับคำร้องของผู้ประกอบการ SME เพื่อประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินกว่า 28 หน่วยงาน ประกอบด้วย1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. กระทรวงสาธารณสุข 4. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 5. กรมบังคับคดี 6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 7. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9. หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 10. สมาคมธนาคารไทย 11. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 12. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 13. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 14. ธนาคารออมสิน 15. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 16. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 17. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 18. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 19. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 20. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 21. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 22. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 23. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 24. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 25. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 26. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 27. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 28. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด     

โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการพัฒนาและด้านการเงิน พร้อมวิเคราะห์กลั่นกรองคำขอรับบริการเพื่อการส่งต่อบริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกองทุนต่างๆ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้ความช่วยเหลือออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  1 ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ แต่มีปัญหาด้านการเงิน กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่มีศักยภาพแต่มีปัญหาด้านการจัดการ และกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับบริการสามารถเข้าถึงผ่านช่องทางการรับบริการ 8 รูปแบบ ได้แก่ 1.ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี ทั่วประเทศ 2.ตู้ ปณ. 34 ปณฝ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10413 3.Call Center 1358 4.โทรศัพท์ 0-2202-3265, 0-2202-3765 5.อีเมล์ info@smessrc.com 6.www.smessrc.com 7.www.facebook.com/smessrc และ 8.Line Official :smessrc  นอกจากนี้ ยังสามารถส่งเรื่องผ่านหน่วยงานเครือข่ายกว่า 3,800 แห่งทั่วประเทศ

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9142 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น