28 สิงหาคม 2560 12:32

“อุตตม” เปิดเวทีคลินิกเอสเอ็มอีสัญจร จ.อุดรธานี พร้อมสั่งการเร่งปักธงเปิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในภาคอีสาน

image

วันนี้ (28 สิงหาคม 2560) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการคลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหารร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวตอนหนึ่งว่า การสัญจรครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 2 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ และ 2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นการพัฒนาให้ทั่วถึงในทุกภูมิภาค สร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายใน (Local Economy) ด้วยการเร่งพัฒนาเอสเอ็มอี และเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 โดยผลักดันการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากการเพิ่มมูลค่าไปสู่การสร้างมูลค่า” 

 

สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขั้นปลาย อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต/ศูนย์กระจายสินค้า โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของปี 2560 มีมูลค่าสินค้าส่งออกอยู่ที่ 26,642 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าการส่งออกผ่านด่านชายแดนไทย-ลาวทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับด่านการค้าชายแดนไทย-ลาวทุกด่าน 

 

นอกจากนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีในบริเวณ .โนนสูง และ .หนองไผ่ .เมือง ซึ่งนับเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพื้นที่ 2,200 ไร่ มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย และศูนย์ Logistics ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 และในอนาคตเมื่อเปิดดำเนินการแล้ว นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีจะเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญเพื่อส่งออกไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม และจีน โดยผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร ด้วย

 

"เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองที่เชื่อมโยงกับชายแดนไทย-ลาว ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานีที่ต้องการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกระทรวงฯ จึงได้ให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอีด้วยเครื่องมือในการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผู้ประกอบการให้ก้าวสู่ SMART SMEs การเพิ่มผลิตภาพและมาตรฐาน การส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงสู่โลกการค้าสมัยใหม่ และการบริการผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี ที่จัดตั้งขึ้นภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี รวมถึงการช่วยเหลือด้านมาตรการการเงินในรูปแบบสินเชื่อกองทุนต่าง ได้แก่ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐวงเงิน 20,000 ล้านบาท โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงิน 1,000 ล้านบาท และมาตรการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวงเงิน 2,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวม 38,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินให้กับเอสเอ็มอีมีเงินทุนนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาสินค้า และการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ จีน ต่อไป" นายอุตตม กล่าว

 

สำหรับความสำเร็จของคลินิกสัญจร 7 ครั้ง ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 6,000 คน และมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้เข้าขอรับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำที่จะช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศยื่นคำขอจากทั้ง 4 มาตรการแล้ว 19,157 ราย รวมเป็นวงเงิน 35,590 ล้านบาท 

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 แห่ง  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดแห่งประเทศไทยทุกสาขา และศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี www.smessrc.com หรือ Call Center 1358

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9102 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น