30 สิงหาคม 2560 15:19

งานสัมมนาความร่วมมือญี่ปุ่น-ไทย เรื่อง “Next Generation Vehicles Symposium” 

image

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Roadmap การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation Automotive)” ในงานสัมมนาความร่วมมือญี่ปุ่น-ไทย เรื่อง Next Generation Vehicles Symposium จัดโดย เจโทร กรุงเทพฯ ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความเชื่อมโยงของดิจิทัลกับอุปกรณ์ เครื่องจักร และแรงงานในระบบการผลิตผ่าน Internet of Things (IoT) การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data/การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ และนำระบบอัตโนมัติเข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลรถยนต์ผ่านระบบไอทีจากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมสรรพสามิต เป็นต้น เพื่อรองรับระบบป้ายแสดงข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) และการจัดเก็บภาษีตามอัตราการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นระบบ Cloud Based Application ที่สมบูรณ์แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่นำรถยนต์เข้ามาจำหน่ายในประเทศ และเอื้อให้ผู้ผลิตรถยนต์มีการนำรถยนต์ที่คุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” มาผลิตในประเทศไทย (Roadmap เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางของอุตสาหกรรม) เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแนวทางหรือ Roadmap เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางของอุตสาหกรรม ด้วยการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย โดยกำหนดแผนพัฒนาและขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ซึ่งประกอบด้วย การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) จำนวน 5 อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) จำนวน 5 อุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยในอนาคต ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการผลักดันให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (xEV) และการผลิตชิ้นส่วนสำคัญภายในประเทศ ประกอบกับการผลักดันให้มีศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มาตรฐาน (Standard) และนวัตกรรม (Innovation) รองรับการผลิตยานยนต์สมัยใหม่

โดยรัฐบาลไทยได้เห็นชอบ มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9282 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น