05 กันยายน 2560 11:17

พิธีลงนามปฏิญญาร่วมระหว่างองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

image

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในพิธีลงนามประกาศร่วมกันปฏิญญาร่วมระหว่างองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) พร้อมด้วย นายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีภารกิจมุ่งเน้นการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนในประเทศที่เศรษฐกิจอยูในชวงเปลี่ยนผาน ดังเช่น กรณีของประเทศไทย ที่กาลังอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็น อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยเหตุนี้ การร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมระหว่างองค์การพัฒนาอุตสาหกรรม แห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และสานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) จึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเตรียมการวางแผนการดาเนินงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศไทย ภายใต้การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจพื้นฐาน และร่วมเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ในการนี้ มีการกาหนดขอบเขตความร่วมมือในหลายสาขาด้วยกัน อาทิเช่น อุตสาหกรรม 4.0 นวัตกรรม เทคโนโลยี การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) และ เมืองอุตสาหกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมระหว่างองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) จะก่อให้เกิดประโยชน์กับการขยายความร่วมมือการวางนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างเต็มประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต ภายใต้เป้าหมายของการเติบโตที่ทั่วถึง (Inclusive Growth) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ไปสู่ระดับนานาชาติ

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9309 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น