20 ตุลาคม 2560 15:20

“อุตตม” นั่งประธานประชุม กรส.ครั้งที่ 5/2560

image

วันนี้ (20 ต.ค. 60)  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) ครั้งที่ 5/2560 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   นายวีระพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนเหล่าทัพ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรส.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยสาระสำคัญของการประชุม  คือ 1)  เห็นชอบหลักการแผนการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยี  โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการรับความเห็นของคณะกรรมการไปปรับปรุงแผนให้ครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องโครงการ โดยระยะสั้นต้องมีโครงการหลักที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่  ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี โดยมี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สกรศ. เป็นประธานและมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้แทนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอนุกรรมการ ทั้งนี้ แผนดังกล่าวประกอบด้วย แผนระยะสั้นและระยะยาว มีโครงการระยะเร่งด่วน 22 โครงการ พร้อมด้วย โครงการระยะปานกลางและระยะยาว จำนวน 13 โครงการ  โดยโครงการระยะสั้นที่สำคัญจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป 2. เห็นชอบหลักการสำหรับแนวทางการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO Campus) โดยเห็นชอบให้บริษัทการบินไทยเป็นผู้จัดทำข้อกำหนดความต้องการ ก่อนนำมาพิจารณาร่วมกับ สกรศ.และกองทัพเรือ ถึงขอบเขตความเหมาะสมและกรอบวงเงินในการลงทุนก่อสร้าง ทั้งนี้ ในส่วนของผลตอบแทนการลงทุนดังกล่าวจะมีการพิจารณาเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ ในอัตราที่เหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้  ที่ประชุมรับทราบว่า นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้ลงนาม ในประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 (ประกาศ EEC Track) แล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งมีประกาศลำดับรอง 5 ฉบับ โดยประกาศ EEC Track และประกาศระดับรองดังกล่าวจะใช้กับโครงการร่วมลงทุนกับเอกชน ตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ ได้ประกาศไว้ (EEC Projects List) ได้แก่  โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (Aerotropolis)  โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ   โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะ 3  โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะ 3  และโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10016 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น