25 ตุลาคม 2560 09:23

ความพร้อมในการปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

image

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวถึงกรณีที่สมาคมชาวไร่อ้อยเตรียมประชุมหารือนโยบายการยกเลิกโควตาและลอยตัวน้ำตาลทรายที่ภาครัฐจะประกาศลอยตัวอย่างเป็นทางการ โดยทางสมาคมชาวไร่อ้อยกังวลว่า หากภาครัฐยังไม่พร้อมก็ควรเลื่อนระยะเวลาการลอยตัวออกไปก่อน เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบในอนาคต

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ให้ความเห็นชอบแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ และมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่รับทราบความคืบหน้ากรณีการเจรจาบราซิลฟ้องไทยอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทรายต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ให้มีการยกเลิกโควตาและยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลทรายในประเทศ ณ หน้าโรงงานแบบคงที่ โดยปล่อยให้ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก หรือการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในประเทศ ก่อนการเริ่มต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 โดยในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานได้มีการประชุมหารือกับผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานน้ำตาล จำนวน 3 ครั้งแล้ว และได้ข้อสรุปร่วมกันในหลักการการปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นที่เรียบร้อย 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องนำเสนอร่างระเบียบต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่มีผู้แทนฝ่ายราชการ ฝ่ายชาวไร่อ้อย และฝ่ายโรงงานร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน โดยมีกำหนดการประชุม กอน. ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จากนั้นจึงนำเสนอกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งสำนักงานจะต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ได้ก็จะต้องผ่านการพิจารณาของ กอน. และ ครม. ตามลำดับด้วยแล้ว

สำหรับความเห็นของคุณธีระชัย แสนแก้ว เป็นข้อห่วงกังวลส่วนตัว โดยสำนักงานได้ประสานกับผู้แทนชาวไร่อ้อย ซึ่งเป็นผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมหารือฯ เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการแก่คุณธีระชัย ได้ทราบด้วยแล้ว อนึ่งสำหรับข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการขนมรายใหญ่ และชาวไร่อ้อยที่จะให้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวนั้น สำนักงานจะชี้แจงทันทีหลังจากเรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาของ กอน. และครม. เรียบร้อยแล้ว

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10314 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น