31 ตุลาคม 2560 21:46

สกรศ. ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการออกคำสั่ง คสช. เรื่อง “ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

image

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการออกคำสั่ง คสช. เรื่อง “ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้

 

1. EEC เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะผลักดันการพัฒนาประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนา EEC ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ซึ่งต่อไปจะพัฒนาไปเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

 

2. จำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้พื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดอย่างเหมาะสม ในปัจจุบันมีผังเมืองเฉพาะทั้ง 3 จังหวัดการวางแผนผังการใช้ที่ดินให้เหมาะสม ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้มีการพัฒนาเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  แต่กระบวนการวางแผนผังดังกล่าวใช้เวลานาน จึงจำเป็นต้องเร่งทำงานตั้งแต่บัดนี้

 

3. คำสั่งคสช.ที่ 47/60 เป็นการทำงานตามหลักวิชาการ สาระสำคัญของคำสั่ง คสช.ที่ 47/60 ได้กำหนดกรอบในการวางผังเมืองและการวางพื้นที่ 3 จังหวัด ไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อันจะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพที่แท้จริงของพื้นที่ เพื่อดำเนินการคู่ขนานไปกับการจัดทำ พรบ. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา สนช.

 

4. คำสั่ง คสช.ที่ 47/60 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแลดล้อม เรื่องนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกับ สกรศ.ที่ต้องการให้มีการวางผังพื้นที่ 3 จังหวัดให้ต่อเนื่องกันโดยใช้ข้อมูลผังเมืองเดิมที่มีอยู่นำมาปรับปรุงให้เป็นผังพื้นที่เดียวกัน ทั้งนี้ เป็นการปรับปรุงการทำงานกรมโยธาธิการและผังเมืองให้กว้างขวางไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด หรือโครงการอื่นๆ ยังต้องดำเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อมยังคงตามกฎหมายเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

 

5. ขั้นตอนในการดำเนินการ โดยสรุปขั้นตอนในการดำเนินงาน มีดังนี้

5.1 ให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจัดทำนโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ EEC ครอบคลุม  :

- แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม

- แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

- แผนการดำเนินงาน

และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ

 

5.2 ภายใน 6 เดือน ให้ สกรศ. ร่วมกับหน่วยงานของรัฐจัดทำรายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ครอบคลุมระบบ คมนาคมและขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบบริหารจัดการน้ำ การควบคุมและขจัดมลภาวะ ฯลฯ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

 

5.3 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้กรมโยธาธิการฯ ดำเนินการจัดทำผังเมืองแต่ละจังหวัดขึ้นใหม่ภายใน 1 ปี

 

ทั้งนี้กลไกการพิจารณาอนุมัติแผนผังการใช้ที่ดินและทุกเรื่องที่สำคัญนั้น คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมรัฐมนตรีหลายท่านที่กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณารอบคอบ ไม่ได้ให้อำนาจบุคคลใด หรือสำนักงาน ที่จะอนุมัติผัง หรือดำเนินการได้โดยตนเอง

 

6. ประชาชนได้อะไรจากคำสั่ง คสช 47/60 จากการออก คำสั่ง คศช. 47/60 ส่งผลให้การจัดทำผังเมืองกลุ่มจังหวัด EEC มีการบูรณาการ ต่อเนื่องเชื่อมโยงด้าน โครงสร้างพื้นฐาน การ zoning การใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจน โดยมีการจัดวางตำแหน่ง สถานประกอบการ และตำแหน่งการจัดวางระบบสาธารณูปการที่เหมาะสม และอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบกิจการ ซึ่งแน่นอน ประชาชนในพื้นที่จะมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่ดีจากการลงทุน และการท่องเที่ยวมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น ท้ายสุดประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานฯ ยินดีให้ข้อมูลตอบข้อซักถามเพิ่มเติม โดยให้ติดต่อได้ที่ 0-20338000

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10316 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น