01 พฤศจิกายน 2560 15:00

ก.อุตฯ ดัน มอก.9999 มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศของ ISO ปลื้มยอดจิตอาสา ก.อุตฯ ทะลุ 1,000 คน 

image

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดทำเป็น มอก.9999 เล่ม 1-2556 มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนำไปประยุกต์ใช้ โดยมีลักษณะคล้ายกับหลักธรรมาภิบาล ที่ทำให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พนักงานมีการเติบโต และชุมชนโดยรอบได้ประโยชน์ โดยที่ทุกฝ่ายมีความสุขไปด้วย และมีหน่วยงานผ่านการตรวจประเมิน มอก.9999 รวมทั้งสิ้น 40 ราย

 “กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999 สู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2558 และได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสัมมนาฯ การสร้างวิทยากร การฝึกอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน และการจัดนิทรรศการ   ที่สำคัญคือการพัฒนาองค์กรให้นำ มอก.9999 สู่ภาคปฏิบัติ แต่ละปีมีองค์กรผ่านการตรวจประเมินปีละ 10 ราย ซึ่งในปี 2560 สมอ.กำลังศึกษาข้อมูล เพื่อนำเสนอ มอก.9999 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศของ ISO” นายพสุ กล่าว

การประกอบธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ควบคู่กับการมีความรู้และคุณธรรม ซึ่งหลักการของ มอก.9999 สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรและองค์กร อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 2) การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การบริหารแบบองค์รวม และ 4) การบริหารเชิงระบบ  

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ดังนี้ 1) บริการแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ ประกอบด้วย อาหารหลัก 146,000 ชุด อาหารว่าง 297,000 ชุด เครื่องดื่ม 510,000 ชุด 2) บริการย้อมเสื้อผ้าสีดำแก่ประชาชนฟรี จำนวน 70,000 ตัว และรวบรวมน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าที่แต่ละหน่วยงานมาบำบัดอย่างถูกต้อง จำนวน 20 ลูกบาศก์เมตร 3) จัดสุขาเพื่อบริการประชาชน จำนวน 2 จุด ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 4) มอบถังคัดแยกขยะ จำนวน 100 ใบ 5) สนับสนุนน้ำตาลทรายเพื่อนำไปประกอบอาหารบริการประชาชน จำนวน 32 ตัน    6) ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในภาพรวมของกระทรวงฯ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 99,000 ดอก 6) สนับสนุนรถไฟฟ้าบริการรับส่งผู้เข้าร่วมพระราชพิธีฯ จำนวน 20 คัน และ 7) มีข้าราชการและพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 1,166 คน

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10473 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น