02 พฤศจิกายน 2560 14:29

ก.อุตฯ ขันน๊อตอุตสาหกรรมจังหวัด เร่งงานนโยบายรัฐ 6 ด้าน มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจปรับพลวัตสู่ Thailand 4.0 และ Industry4.0

image

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 และ Industry 4.0 ไปสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและสมดุล และผลักดันให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 และ Industry 4.0 ภายใต้วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของรัฐบาล และวิสัยทัศน์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีเป้าหมายให้การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ภายในปี 2564  

การดำเนินงานเพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และนโยบายดังกล่าว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทาง วิธีการทำงาน ที่มีการบูรณาการการขับเคลื่อนงานร่วมอย่างใกล้ชิด สามารถชี้นำ SMEs ในพื้นที่ได้ว่าควรเดินไปในทิศทางใด และเติมเต็มความต้องการของ SMEs ได้ ขณะเดียวกันต้องสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอันจะนำไปสู่การวางรากฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งของประเทศได้

“กระทรวงฯ วางยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ใน 6 ประเด็น คือ 1)การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve / New S-Curve) 2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 3) การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 4) การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่  5) การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data) และ 6) การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ โดยเริ่มจากการจัดทำแผนงานการส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรม เฉพาะด้านที่สำคัญๆ ก่อน เช่น ด้านการเงิน การตลาด ฯลฯ มุ่งเน้นเชิงคุณภาพ ไม่เน้นเชิงปริมาณ สามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยจัดทำเป็นแผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ (Flagship) ที่มีผลกระทบสูง และต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การดำเนินการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน ให้การทำงานในพื้นที่สอดรับและต่อเนื่อง ไม่ซ้ำซ้อน 

ที่สำคัญคือการเปิดโอกาสให้ผู้แทน สอจ. และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใจปัญหาได้นำเสนอแผนงานการแปลงนโยบายทั้ง 6 ด้านดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่ให้ส่วนกลางได้รับทราบ ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ในการนำพาภาคอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 อันเป็นทิศทางหลักในการขับเคลื่อนของรัฐบาล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าว

ด้านนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า  ปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคจะพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry Transformation Center : ITC) เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศสามารถต่อยอดนวัตกรรม และงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูง และศูนย์ฯ ดังกล่าวจะต้องทำงานร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs (SME Support & Rescue Center : SSRC)  ในระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็ยังต้องกำกับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเข้าไปให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำด้านวิชาการหรือทางเทคนิค ให้สถานประกอบการสามารถประกอบกิจการได้ตามปกติโดยเร็ว ส่วนงานด้านบริการ การอำนวยความสะดวก การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ต้องพัฒนาให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำงาน

นอกจากนี้ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เน้นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาคมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 300 คน ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งาน/โครงการที่สำคัญ และการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด” โดยนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การกำกับ ดูแล ด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการโรงงานและเหมืองแร่อย่างยั่งยืน” โดยนายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม.

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10272 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น