03 พฤศจิกายน 2560 15:15

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามสัตยาบัน “การบริหารราชการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม” และการประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ”

image

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2560) กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มภารกิจด้านกำกับตรวจสอบกระบวนการผลิต ด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ และด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกลุ่มประสิทธิภาพที่ 1 – 6 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ร่วมลงนามสัตยาบัน “การบริหารราชการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม” เพื่อรณรงค์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต และแสดงถึงความมั่นมั่นของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และบุคลากรทุกระดับในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ” ว่าจะตั้งมั่นประพฤติปฏิบัติตนด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความขยันหมั่นเพียร ดารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชนต่อไป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10316 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น