03 พฤศจิกายน 2560 15:45

ก.อุตฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่ทางโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

image

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2560 ) ณ วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงอุตสาหกรรม น้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาล   ณ วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ พระอารามหลวง โดยมีนายอุตตม สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี มีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในบริเวณใกล้เคียง ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และในโอกาสนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ถวายจตุปัจจัย รวมทั้งสิ้น 7,314,999 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาพฤฒาราม เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

วัดมหาพฤฒารามเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคลองผดุงกรุงเกษม แต่เดิมในช่วงสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดนี้แต่เดิมชื่อว่า "วัดท่าเกวียน" เนื่องจากเคยเป็นที่พักแรมของกองเกวียน ที่เดินทางเข้ามาค้าขายในกรุงเทพฯ แต่ต่อมาชาวบ้านก็พากันเรียกชื่อวัดนี้ว่า "วัดตะเคียน" สันนิษฐานว่า เรียกชื่อวัดตามต้นตะเคียนที่ขึ้นหนาแน่นอยู่รอบบริเวณวัดที่มีอาณาบริเวณถึง 14 ไร่ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯให้สถาปนาวัดขึ้นใหม่ และโปรดให้พระราชทานสมณะศักดิ์พระอธิการแก้วเป็น "พระมหาพฤฒาจารย์" และโปรดให้สร้างพระอารามใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2397 จนถึง พ.ศ. 2409 โดยโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) เป็นแม่กองในการสถาปนา ต่อมาเมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงโปรดฯ ให้สถาปนาขึ้นในพระอารามหลวง พระราชทานนามว่า        "วัดมหาพฤฒาราม" วัดมหาพฤฒาราม นอกจากจะเป็นที่ที่สงฆ์ และ ฆราวาสจะใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมแล้ว วัดเองได้ขยายการศึกษาออกมาเป็นโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่บุตร หลานของประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10313 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น