13 พฤศจิกายน 2560 15:03

ปลัด ก.อุตฯ มอบหมายให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

image

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2560) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมกำหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของรัฐบาล (ISSUE) โดยเน้นแผนการตรวจบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ มีแนวทางการดำเนินงาน 5 แนวทาง คือ 

แนวทางที่ 1 เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 

แนวทางที่ 2 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

แนวทางที่ 3 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

แนวทางที่ 4 พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางที่ 5 โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ 

ซึ่งในเบื้องต้นมีการกำหนดกรอบการตรวจติดตามแนวทางเดียวกันทุกภาค 1 แนวทาง และติดตามแนวทางที่เป็นจุดเน้นสำคัญของแต่ละภาคอีก 1 แนวทาง โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม ร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงอย่างพร้อมเพรียง  ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10442 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น