09 ธันวาคม 2560 15:57

ก.อุตฯ จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเครือข่ายสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 61

image

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเครือข่ายสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (เขตตรวจราชการที่ 1-9) ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ผู้แทนสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวมจำนวน 85 คน ซึ่งมีการบรรยายจากรองศาสตราจารย์ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง “การพัฒนาและรักษาเครือข่ายความร่วมมือสู่ผลสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนอย่างยั่งยืน” และจากนายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้จัดการส่วนอาวุโสส่วนชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (โรงไฟฟ้าราชบุรี)  เรื่อง “การนำพลังเครือข่ายความร่วมมือสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” 

 

โดยที่ผ่านมาโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีผลผลิตที่เป็นสมาชิกเครือข่าย รวมกว่า 12,000 ราย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อร้องเรียนซ้ำซากจากปัญหาผลกระทบด้านมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการและส่วนราชการในรูปแบบเครือข่ายในการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม พัฒนาองค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงงานเป็นเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทัศนคติเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนปรับทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตได้โดยไม่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่และอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากข้อร้องเรียน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมบนเว็บไซต์ และระบบเชื่อมโยงการบูรณาการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10833 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น