15 ธันวาคม 2560 15:57

กรมโรงงานฯ ร่วม10 หน่วยงาน ถกโต๊ะประชุม แบน 3 สารเกษตรอันตราย คาดรู้ผลภายใน 3 เดือน!!!!

image

กรุงเทพฯ 14 ธันวาคม 2560 –  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน และเครือข่ายภาคประชาชน ที่เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ให้มีการพิจารณายกเลิก และจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอไพริฟอส และไกลโฟเซต พร้อมให้แก้ไขบัญชีสารเคมีเหล่านี้ จากวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 ให้เป็นประเภทที่ 4 ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้มีการจัดตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเร่งสรุปผลภายใน 3 เดือน  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากกรณีที่เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน และเครือข่ายภาคประชาชนเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้มีการพิจารณายกเลิกและจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ สารพาราควอต สารคลอไพริฟอส และสารไกลโฟเซต ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง และมีความประสงค์ให้แก้ไขบัญชีสารเคมีเหล่านี้จากเดิมที่เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 ให้เป็นประเภทที่ 4 ที่ห้ามมิให้มีการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง พร้อมทั้งควบคุมห้ามไม่ให้ประกอบกิจการใดๆ เพราะสารดังกล่าวอาจตกค้างและก่อให้ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้นำกรณีที่เกิดขึ้นมาประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งมีนายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เป็นต้น เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องดังกล่าว

โดยทุกหน่วยงานได้ร่วมกันพิจารณาสรุปในที่ประชุมเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อหาข้อเท็จจริงในการพิจารณาให้มีการยกเลิกสารหรือไม่อย่างเข้มงวดภายใน 3 เดือน รวมถึงแนวทางเพิกถอนใบอนุญาตหรือการชะลอสำหรับการต่ออายุขึ้นทะเบียน ซึ่งหลังจากนี้หากมีการยกเลิกจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นผู้พิจารณาตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 

อย่างไรก็ตาม การหารือครั้งนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้นำเรื่องกรณีดังกล่าวที่ถูกร้องเรียนขึ้นมาพิจารณา โดยจะนำเอาข้อมูลทั้งด้านผลกระทบด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายมาพิจารณา และสรุปความเห็นว่าควรยกเลิกหรือไม่ในเร็วๆนี้ นายมงคล กล่าวสรุป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10876 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น