19 ธันวาคม 2560 11:50

มาตรฐานบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ฉบับใหม่ มีผล 20 ธันวาคมนี้

image

สมอ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.23-2558  เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน มีผลบังคับใช้ 20 ธันวาคมนี้ 

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 23-2558  ภายหลังจากที่ สมอ. ได้ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน รวมทั้งดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511  เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ทำ ผู้นำเข้า จะต้องขออนุญาตทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามมาตรฐานฉบับนี้

ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ทำผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 23-2531 จำนวน 34 ราย อนุญาตให้นำเข้า จำนวน 29 ราย ดังนั้น หากผู้ประกอบการต้องการรักษาสิทธิ์ในการผ่อนผันเพื่อประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิม จะต้องยื่นคำขออนุญาตตาม มอก.23-2558  กับ สมอ. ก่อนวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิผ่อนผันให้ประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิมได้ตามกฎหมาย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ มอก. 23-2558 จะมีการทดสอบเรื่องความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เช่น การทนความร้อนและไฟ ความคงทนทางไฟฟ้า การทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงแบบอิมพัลส์ และการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  มีความปลอดภัยในการใช้งาน และเป็นการประหยัดพลังงานอีกด้วย

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ได้มีการทบทวนมาตรฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งาน สถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับทราบการปรับปรุงมาตรฐาน และติดตามความเคลื่อนไหวด้านการมาตรฐานได้ที่ www.tisi.go.th หรือ www.facebook.com /tisiofficial

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10982 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น