08 กุมภาพันธ์ 2561 15:03

รัฐมนตรี ก.อุตฯ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ หัวข้อ “ไทยแลนด์ เทคออฟ 2018”ในงานครบรอบ 72 ปี บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) และครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

image

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 72 ปี บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) และครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แสดงวิสัยทัศน์หัวข้อ “ไทยแลนด์ เทคออฟ 2018” ตอนหนึ่งว่า “ประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ในการก้าวไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน มีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนที่นำทางในการก้าวเดินไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลได้กำหนดกระบวนการปฏิรูปประเทศโดยใช้โมเดลการพัฒนา Thailand 4.0 เป็น Roadmap ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องช่วยกันผลักดันไปพร้อมๆ กัน เป้าหมายของ Thailand 4.0 ที่สำคัญ คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้มีความสมดุลมากขึ้น วางอนาคตอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ผ่านกลไกขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Local Economy) เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับผลกระทบจากสภาวะความผันผวนภายนอก รวมทั้งสามารถตอบโจทย์การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกได้ 

 นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญต่อการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ซึ่งหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระพิเศษที่จะขยายการส่งเสริมและการพัฒนา SMEs ไปสู่ภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ ให้มากขึ้น และบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนของพลังประชารัฐ โดยมีโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV” เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดออนไลน์และการเชื่อมโยงการตลาดผ่าน Digital Platform ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งในปี 2559 นำร่องหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 9 ชุมชนใน 9 จังหวัดที่มีศักยภาพ จากพื้นที่ 76 จังหวัด และสำหรับปี 2561 ได้ขยายผลและต่อยอดการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ใน 3 กลุ่ม คือ 1) ขับเคลื่อนให้เกิดหมู่บ้าน CIV   2) มุ่งสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ชุมชน 3) มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการพัฒนาข้างต้น คาดว่าจะก่อให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ราษฎร/วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั่วประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

 และยังกล่าวถึง การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 คลัสเตอร์และอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และเศรษฐกิจชีวภาพ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)”{gallery}8261{/gallery}

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11872 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น