18 กุมภาพันธ์ 2561 19:20

รัฐมนตรีช่วย ก.อุตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานด้าน CSR ของ SCG ลำปาง และชุมชนต้นแบบในพื้นที่

image

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง พร้อมรับฟังบรรยายการดำเนินกิจกรรม CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ Big Brother (พี่ช่วยน้อง) โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเยี่ยมชม และนายสุรชัย นิ่มละออ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ให้การต้อนรับ

SCG ได้จัดทำโครงการ SCG รักษ์น้ำเพื่ออนาคต จากฝายชะลอน้ำที่สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ สู่การปรับกระบวนการคิด ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและต่อยอดไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง อาทิ การสร้างฝายชะลอน้ำทั่วประเทศ รวมกว่า 70,000 ฝาย ซึ่ง SCG ลำปาง สนับสนุนชุมชนสร้างฝายตั้งแต่ปี 2550-2560 กว่า 58,000 ฝาย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง กว่า 44 ชุมชน ได้ดำเนินการสนับสนุนชุมชนขยายการบริหารจัดการน้ำไปสู่ชุมชน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน 

 

นอกจากนี้ยังซึ่งได้เยี่ยมชมกลุ่มโรงสีข้าวกล้องบ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดย SCG ได้ส่งเสริมในการทำวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีการบริโภคอย่างยั่งยืน สนับสนุนชุมชนให้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวกล้อง ตำบลบ้านสา ซึ่งข้าวที่ได้จากการสีจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีเบต้าแคโรทีน สามารถป้องกันมะเร็งและผิวหนังเหี่ยวย่น ข้าวกล้องจากบ้านแป้นใต้ สามารถสร้างรายได้ให้ทั้งชุมชนบ้านสามขาและบ้านแป้นใต้ได้อย่างดี เกิดการเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการร่วมกัน และพัฒนาสู่ชุมชนต้นแบบที่สามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนอื่นได้

 

ชุมชนที่สอง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ณ ไร่กาญจนา วิสาหกิจบ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีพื้นที่การผลิต 1,200 ไร่ ผลิต 100,000 ตัน/ปี ซึ่งทางชุมชนได้หารือกับทางคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงความต้องการในการแปรรูปผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ มะนาวผง น้ำมะนาวสด และเปลือกมะนาวเชื่อม/แช่อิ่ม โดยมีนายอเนก ประสม ประธานกลุ่มฯ ให้การต้อนรับและร่วมหารือ

 

ชุนชมที่สาม กลุ่มไผ่เพชรล้านนาฟาร์ม ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ปลูก 300 ไร่ ผลิตได้ 200,000 ลำ/ปี เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ที่มีชื่อเสียงของลำปาง และเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดเคมี เกษตรผสมผสาน ปัจจุบันมีพืชสวน ปศุสัตว์ โรงฟักไก่ไข่ โรงเรือนเพาะลูกไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ และไก่พันธุ์เบรส เป็นต้น โดยหารือแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บูรณาการทำงานทุกภาคส่วน ตามนโยบายรัฐบาล (Local Economy) โดยมีนายประพัตน์ ปัญญาชาติรักษ์ และนายณัฐนันท์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานกลุ่มฯ ให้การต้อนรับและร่วมหารือ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11815 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น