19 กุมภาพันธ์ 2561 20:48

เปิดใหญ่ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) จังหวัดลำปาง สนองนโยบายพัฒนาประเทศ ตามกรอบนโยบาย 4.0

image

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center: ITC) จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม นักพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นกลไกรูปแบบอย่างหนึ่งของการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีความพร้อมและศักยภาพสูงในการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมเชื่อมโยงไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการให้บริการ 5 โซน ดังนี้ 

โซน 1 รับข้อมูล บันทึก จัดเก็บข้อมูล (แฟ้มประวัติ) ของผู้ประกอบ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทำการวิเคร่ะห์ คัดกรอง เพื่อส่งไปยังโซนบริการต่างๆ ตามประเด็นปัญหาความต้องการของผู้ขอบริการ

โซน 2 ออกแบบ พัฒนารูปแบบ จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ รับทราบแนวความคิดของผู้ขอรับบริการ หาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆ เช่น สินค้าใกล้เคียง คู่แข่ง รูปทรง สี วัสดุหลัก-รอง แบบลงตัว การร่างด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

โซน 3 วิเคราะห์วิจัยและรับรองเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม ทดสอบรับรองผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และแร่ พัฒนา สนับสนุนทางวิชาการด้านเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการผลิตเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา สนับสนุนทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการวิเคราะห์ ทดสอบ วิจัย สู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ 

โซน 4 ศูนย์บริการเครื่องจักรกลางและโรงงานต้นแบบ ให้บริการเครื่องจักรกลางสำหรับกระบวนการผลิตเซรามิก ตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบ การเคลือบ การขึ้นรูป การตกแต่ง และการเปาเตาค้นคว้าวิจัย การแก้ไขปัญหา พัฒนาต่อยอดชิ้นงานต้นแบบเพื่อยกระดับการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมเชื่อมโยง

โซน 5 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่เชื่อมโยงธุรกิจ บริการข้อมูลอุตสาหกรรม ศูนย์บริการธุรกิจ (Business Opportunity Center) บริการข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ทางด้านการผลิต ศูนย์กลางเจรจา(Business Center) เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ ศูนย์กลางเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก และส่งเสริมการตลาดระดับประเทศ โดยการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ และงานจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม

ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาใช้บริการของศูนย์นี้ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง #industryprmoi #กระทรวงอุตสาหกรรม (กลุ่ม ปชส. สปอ.){gallery}192613{/gallery}

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11639 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น