21 กุมภาพันธ์ 2561 16:45

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ก.อุตฯ เข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา จังหวัดระยอง

image

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (คคป.อก.) นำโดย นายโกศล ใจรังษี ประธานกรรมการ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก กรรมการ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเสน่ห์ นิยมไทย กรรมการ อดีตอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายพงศ์เทพ จารุอำพรพรรณ กรรมการ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ และคณะ เข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา โดยวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานรูปแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งด้านการตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (innovation) อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ณ สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง {gallery}212611{/gallery}

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11631 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น