23 กุมภาพันธ์ 2561 21:08

รมว. ก.อุตฯ เปิดการสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อการแข่งขันบนเวทีโลกให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

image

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อการแข่งขันบนเวทีโลกให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อพาประเทศไทยก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นเศรษฐกิจมูลค่าสูง (Value-based economy) หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยประเทศไทย 4.0 มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศครอบคลุม 4 มิติ คือ 1) เพื่อให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง  มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้าง มูลค่าที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 2) การดําเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าของความมั่งคั่ง ให้มีความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็นสังคมที่เดินหน้าไป ด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยการเติมเต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทาง เศรษฐกิจสังคม 3) การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็นคนไทย 4.0” 4) การรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสังคมที่น่าอยู่มีระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตามสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับ การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่าอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น ประเทศไทย 4.0  จะใช้เทคโนโลยีสร้างรายได้ ทํางานอย่างสร้างสรรค์ มีรายได้สูงขึ้น และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

ในส่วนของ EEC เป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ในทางปฏิบัติ ให้เป็นตัวอย่างในการผลักดันประเทศเข้าสู่ประเทศไทย4.0 ดังนั้น EEC เป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่แห่งแรก ที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยประเทศไทย 4.0” และนโยบายอุตสาหกรรม โดยในส่วนของนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศจะขับเคลื่อนด้วยแนวคิด New Technology และ Inclusive growth โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC ที่มีฐานอยู่เดิม และยังรวมถึงอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการใช้หลักบริษัทใหญ่ดึง SMEs และ Start up ให้ขับเคลื่อนยกระดับเศรษฐกิจ ซึ่ง EEC จะยกระดับความสําคัญของประเทศไทยในเอเชีย ผลักดันการปรับโครงสร้างประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนจะสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ สร้างงานคุณภาพในเขตส่งเสริมนี้ มุ่งเน้นให้ผู้ลงทุนได้รับสิทธิพิเศษ มีการบริการแบบครบวงจรและความสะดวกต่อการดําเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิดที่เน้นความครอบคลุม ทั่วถึง ไม่ใช่เฉพาะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมือง การมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ มีการลงทุนในระบบคมนาคมให้พื้นที่ อันจะทำให้ EEC เป็นประตูเชื่อมโยงสู่เอเชีย

 

 

นอกจากนี้ ... EEC ได้ผ่านการพิจารณาจาก สนช. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดย ... ฉบับนี้ แสดงถึงเจตนารมย์ของรัฐบาล ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารพื้นที่แบบองค์รวม ทั้งวางแผนการใช้ประโยชน์การใช้ที่ดินที่เหมาะสมกับพื้นที่ และบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11760 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น