14 มีนาคม 2561 15:53

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน”

image

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การสัมมนาในวันนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างความเข้าใจแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 รวมถึงแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และกระบวนการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนตามขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่ และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินงานด้านการตรวจสอบรับรอง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการดังกล่าวไปยกระดับการดำเนินงานของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับหลักการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามระบบสากล  

 โดยในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด 76 จังหวัด  เจ้าหน้าที่กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกว่า 230 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11873 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น