16 มีนาคม 2561 11:17

งานแถลงผลการดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I และพิธีเปิดโครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 3 (SME Promotion Project III)

image

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI  จัดงานแถลงผลการดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I และพิธีเปิดโครงการ SME Promotion Project III  ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ  1) การแถลงผลการดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I   2) การเปิดตัวโครงการ SME Promotion Project III  และ 3) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการ/หน่วยงานและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ MASCI Academy, Phase I

สรอ. ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายภารกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง (Standard & Conformity Assessment) ในการปรับบทบาทสถาบันตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และในปี 2559 สรอ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันฯ ได้จัดตั้ง  MASCI  Academy ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและการตรวจสอบรับรอง เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ (National Institutional Capability Building) ครอบคลุมภาคการผลิต/อุตสาหกรรม การค้า การบริการและการเกษตร  ในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ (Professional Development)  ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและการตรวจสอบรับรอง ในการพัฒนากำลังคน (บุคลากรวิชาชีพ) ทั้งบุคลากรของสถานประกอบการ (Enterprise) และของผู้ให้บริการ (Service Provider)   และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ หน่วยตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Body) หน่วยงานผู้ให้บริการฝึกอบรม/การเรียนรู้ (Training/ Learning Service Provider) เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และรองรับการเจริญเติบโตรวมทั้งการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

• ระยะที่ 1  ปีงบประมาณ 2560: MASCI Academy, Phase I 

• ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561-2562: MASCI Academy, Phase 2-1 (ปีงบประมาณ 2561) เป็นการให้บริการของสถาบันฯ 

• ระยะที่ 3  ปีงบประมาณ 2563-2564

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ   กล่าวว่า  ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการสถาบันฯ ให้ความเห็นชอบให้ สรอ. ดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I  โดยใช้งบประมาณของ สรอ.  มุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ และ/หรือ Health, Wellness & Bio-Med.  ร่วมกับหน่วยงาน/สถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สถาบันพลาสติก  รวมทั้งสถานประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน  และกลุ่มนักวิชาการและผู้เกษียณอายุจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา  บุคลากรวิชาชีพ) เพื่อพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั้งการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ SME ในห่วงโซ่อุปทาน  ซึ่งตลอดระยะเวลา 11 เดือน ทีผ่านมา สรอ. ได้ดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I  ร่วมกับเครือข่าย และประสบความสำเร็จ  มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนากำลังคนด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการทั้งกลุ่มสถานประกอบการและกลุ่มผู้ให้บริการ  

นายปราโมทย์ วิทยาสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้  สรอ. ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลกของผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา โดยการดำเนินโครงการ SME Promotion Project I, SME Promotion Project II  และ SME Promotion Project III ที่กำลังเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2561  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของ SME และผู้ประกอบการขนาดเล็กมาก (Very Small Enterprise: VSE) ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกและเติบโตได้อย่างยั่งยืนตาม Road Map หรือ “เส้นทางการพัฒนา SME และ VSE ด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน”  จากระดับพื้นฐานสู่ระดับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวถึง การดำเนินการของ สรอ. ตลอดระยะเวลา 19 ปี นับแต่การจัดตั้งสถาบันฯ จนย่างเข้าสู่ปีที่ 20  สรอ. ได้พัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานการบริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบรับรองของประเทศตามแนวทางมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง   ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งผู้ประกอบการ    โดย สรอ. ได้ดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I  ในปีงบประมาณ 2560  และสามารถพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านมาตรฐานการจัดการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ SME ในห่วงโซ่อุปทาน รวม 207 คน จำแนกเป็นบุคลากรของกลุ่มสถานประกอบการระดับผู้บริหารและระดับผู้แทนฝ่ายบริหาร 181 คน  และบุคลากรของกลุ่มผู้ให้บริการในการเป็นวิทยากรและผู้ตรวจประเมิน 26 คน และมีผลการวัดระดับความสามารถในการปฏิบัติงานจริงถึง 83.45%

นอกจากนื้  ในปีงบประมาณ 2561 สรอ. ได้รับความความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันฯ ให้ดำเนินโครงการ SME Promotion Project III  ในการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SME และ VSE เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากรในการนำมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการไปปฏิบัติจากระดับพื้นฐานสู่ระดับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 โดยมุ่งเน้นผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือห่วงโซ่ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล   ด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000  เพื่อการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Firm) 

ในโอกาสนี้ สรอ. ได้จัดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร เพื่อแสดงความขอบคุณ ความสำเร็จ และประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ/หน่วยงานและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ  MASCI Academy, Phase I 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11924 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น