24 เมษายน 2561 17:21

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560

image

วันนี้ (24 เมษายน 2561) เวลา 10.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม อก 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายมนูญ วิบูลกิจ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายพยุงศักดิ์ ฟูกิตติประยูร หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นายประสงค์ ผลส่ง หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์นนท์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี นายนิทัศน์ ธรรมสระ หัวหน้ากลุ่มโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นคณะทำงาน และมีนางลมัย ทองเรือง รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นคณะทำงานและเลขานุการ 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด : กระบวนงานการอนุญาตประทานบัตร และแนวทางการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11945 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น