07 พฤษภาคม 2561 09:39

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดันมหานครผลไม้ เร่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างศึกษา ก่อนทดสอบความสนใจนักลงทุนปลายปีนี้

image

นายพสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) ได้มีการพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ EFC ซึ่งคณะทำงานฯจะดำเนินการศึกษาข้อมูล และยกร่างแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  โดยคาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปคณะทำงานชุดนี้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

หลังจากนั้นจะเริ่มการดำเนินการจัดจ้างศึกษาโครงการ EFC ที่จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตามกรอบการดำเนินโครงการจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และจัดทำการออกแบบรายละเอียด พร้อมประกาศทดสอบความสนใจของนักลงทุน ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำเสนอความเห็นต่อการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 1. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการในอดีต 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 3. พิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชาวสวนผลไม้และผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมด้วย และ 4. เมื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเรียบร้อยแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารายละเอียดโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะดำเนินงานในระยะต่อไป

ส่วนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อคิดเห็น ถึงโครงการ EFC ควรเชื่อมโยงกับผลไม้ในทุกพื้นที่ของประเทศ และผลไม้จากประเทศเพื่อนบ้านด้วย รวมถึงเชื่อมโยงการขนส่งผลไม้เพื่อเข้าสู่ตลาดกลางของโครงการ และการบริหารจัดการโครงการควรเป็นมืออาชีพ  และระยะต่อไปของโครงการอาจจะพิจารณาศึกษาสินค้าอื่น ๆ ที่มีการใช้ห้องเย็นจำนวนมากเช่นเดียวกับผลไม้ เพื่อเพิ่มช่องทางส่งออกให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินโครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลไม้ตลอดห่วงโช่อุปทาน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลไม้ และยกระดับภาคตะวันออกให้เป็นมหานครผลไม้ของโลก ซึ่งจะตั้งโครงการ EFC ในพื้นที่นิคม Smart Park จังหวัดระยอง โดยภายในปีนี้จะต้องดำเนินการศึกษา ทดสอบความสนใจนักลงทุนให้แล้วเสร็จ และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และติดตั้งระบบต่างๆในปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการโครงการ EFC ได้ในปี 2563 ต่อไป

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11890 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น