17 พฤษภาคม 2561 14:46

พิธีลงนาม MOU “การยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เศรษฐกิจฐานราก จังหวัดพิจิตร”

image

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมลงนามเป็นที่ปรึกษาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) “การยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เศรษฐกิจฐานราก จังหวัดพิจิตร” ณ บ้านหลวงประเทืองคดี ชุมชนย่านเก่าวังกรด อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความต้องการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการรองรับการท่องเที่ยวของชุมชน ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการค้าขายร่วมกัน ส่งผลให้มีศักยภาพผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด และบริษัทขนาดใหญ่มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า 

นอกจากนี้ ผตร.อก. ยังได้เข้าติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 และได้เข้าเยี่ยมชมการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท ออเกอะ ไทย จำกัด ซึ่งได้รับวงเงินสินเชื่อจากกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านเขาพนมพา อำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตร เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงกรณีที่พบชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการขุดหาแร่ทองคำโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งจะได้นำข้อเท็จจริงที่พบไปกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12131 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น