06 มิถุนายน 2561 14:10

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561

image

วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายชัชพล อินทโฉม หัวหน้ากลุ่มโรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า หัวหน้ากลุ่มโรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี นายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ หัวหน้ากลุ่มโรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายเชาว์วัฒน์ วีรพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี นายวีระ นันทเศรษฐ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นคณะทำงาน และมีนางลมัย ทองเรือง รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

การประชุมในครั้งนี้ ให้การจัดทำรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดส่งแผนดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

และยังพิจารณาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงานของอุตสาหกรรมจังหวัด : กระบวนงานการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน และการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11914 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น